Informace o zpracovávání osobních údajů

 

ÚVODNÍ INFORMACE

Společnost LESY RYTÍŘE STANGLERA v.o.s.

se sídlem Lučice 54

IČO: 474 72 014

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A vložka 3323

email pro komunikaci: caha@stangler.cz

(dále jen „Společnost“)

 

Společnost tímto informuje o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následující Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých Společnost jako správce osobních údajů v souvislosti se vznikem smluvního vztahu nakládá s osobními údaji Subjektu údajů, jak jsou vymezeny v odkazované právní úpravě.

 

1)      Právní rámec zpracovávání osobních údajů

Společnost. zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s nařízením č. 2016/679 tzv. Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

·         Zdroj získávání a účel zpracovávání osobních údajů

Společnosti získává osobní údaje od:

-          subjektů údajů

-          veřejných evidencí

-          třetích osob

-          z bezpečnostního kamerového systému na objektů správce

 

·         Společnost zpracovává pouze přesné údaje získané v souladu s platnou legislativou a tyto shromažďuje a zpracovává pouze k účelu uvedenému níže a v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou pro naplnění uvedeného účelu.

 

·         Společnost shromažďuje a zpracovává osobní údaje nezbytné pro jednání a uzavření nebo změnu smlouvy a pro plnění smluvních povinností dle smluv uzavřených se subjekty údajů či třetími osobami.

Sdělení osobních údajů subjektem údajů a získání souhlasu subjektu údajů s jejich zpracováním, je-li ho třeba, je zcela dobrovolné. Sdělení osobních údajů, případně souhlas subjektu údajů s jejich zpracováním, je základním předpokladem pro jednání o možnosti uzavření smlouvy, pro uzavření nebo změnu smlouvy, přičemž poskytnutí osobních údajů slouží zejména k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů a k zajištění personální a mzdové agendy.

 

·         Společnost zpracovává rovněž osobní údaje nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby, tj. shromažďuje a zpracovává osobní údaje za účelem ochrany svých vlastních oprávněných zájmů a za účelem ochrany svých smluvních partnerů či dalších subjektů. Toto zpracování zahrnuje zejména zpracování z důvodu:

-          zajištění plnění povinnosti vyplývajících z pracovně právních vztahů

-          za účelem ochrany osob a majetku společnosti proti případným protiprávním jednáním dalších subjektů

 

2)      Rozsah a doba zpracovávání osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 

-   identifikační údaje: titul, jméno a příjmení (včetně dřívějších), datum a místo narození, rodné číslo, číslo průkazu totožnosti

-   kontaktní údaje: adresa trvalého, případně přechodného pobytu, doručovací či jiná kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa

-   sociodemografické údaje: věk, pohlaví, vzdělání, délka praxe, státní občanství

-   údaje o majetkových poměrech: výše mzdových nároků, informace o případných exekučních řízeních

-   další osobní údaje: bankovní spojení a číslo účtu, zdravotní pojišťovna zaměstnance, druh pobíraného důchodu, počet dětí

 

Společnost zpracovává osobní údaje po dobu:

·         platnosti smluvního vztahu, k jehož plnění byly získány

·         do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů v případě jeho udělení

·         vyplývající z obecně závazných právních předpisů (o archivnictví, o zaměstnanosti, apod.).

Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i příslušných právních předpisů.

 

3)      Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

 

Osobní údaje mohou být pro zajištění účelu zpracování zpracovávány:

·         správcem, tj. společností LESY RYTÍŘE STANGLERA, v.o.s., resp. zaměstnanci správce,

·         dodavateli a poskytovali služeb, tj. dopravci, dodavateli, účetními, auditory a daňovými poradci, poskytovateli IT služeb, energetiky, poskytovateli služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

·         dalšími osobami v souvislost s uzavíráním, správou a archivací smluv a souvisejících dokumentů

·         třetími stranami, které poskytují či přijímají služby poskytované společností v souvislosti s plněním smluvních povinností vyplývajících ze smluv se společností uzavřených,

·         třetími stranami v souvislosti s plněním zákonných povinností ze stran společností (orgány státní správy, soudy apod.)

 

4)      Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje:

·         manuálně,

·         automaticky

Ochrana osobních údajů je ze strany společnosti technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou českou i evropskou legislativou, přičemž stejné zabezpečení vyžaduje i od dalších zpracovatelů osobních údajů.

 

5)      Poučení o právech subjektů údajů

·         subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatického zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategorii příjemců osobních údajů.

 

·         společnost poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti o jejich poskytnutí.

 

·         v případě, že subjekt údajů zjistí nebo má podezření, že společnost nebo smluvní zpracovatel společnosti provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob, je subjekt údajů oprávněn:

-          požádat společnost nebo jeho smluvního zpracovatele o vysvětlení,

-          požadovat, aby společnost nebo jeho smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav, zejména požadovat blokaci zpracovávaných osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Společnost vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení takového podnětu.

Subjekt údajů má rovněž právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

 

Beru na vědomí.

 

V……............................. dne …….......................

 

…………………………….

Jméno zaměstnance